Diller


CONF yüksek lisans öğrencisi Yasin Duman'ın konferans katılımı

Published on 27.06.2014 16:31

 

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans öğrencisi Yasin Duman 30 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihinde Londra’da düzenlenen “The Turkish Migration Conference”a katılarak, Yard. Doç. Dr. Gülseli Baysu (Kadir Has Üniversitesi) ile “Kimlik neden sorun teşkil eder? Kendi grubunu kayırma ve karşı grubu suçlama yoluyla gruplar arası affediciliğe bakış” konusu üzerine yazdıkları makalenin sunumunu gerçekleştirmiştir. 

Konferans bilgilerine ve programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.regents.ac.uk/tmc

Makale Özeti:

Üst kimlik algısı ve grup kimliği, bazı durumlarda ters etkileri olmasına rağmen, gruplar arası ilişkilerde affedicilik üzerinde belirleyicidirler. Affedicilik ve kimlik arasındaki ilişkiyi incelemek adına, grup kimliği ve üst kimliğin uyumluluğu belirleyen olarak alındı. Bunun yanında grup kimliğini kayırma ve sorumluluklar için karşı grubu suçlama eğilimleri de test edildi. Türkiye’deki çatışmalı grubun tarafları olan Türkiye’de ve Belçika’da yaşayan Kürt ve Türk yurttaşlarla (N= 227) birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Elde edilen sonuçlar, bütün gruplar için, grup kimliğini kayırmayı destekler nitelikteydi: grup kimliği, grup içi bireyleri daha fazla kayırma ve affediciliği azaltma yönündeyken; üst kimlik (Türkiye vatandaşlığı) grup içi bireyleri daha az kayırma ve affediciliği arttırma yönündeydi. Uyumluluk ise sadece Kürt katılımcılarda daha az kayırmayı beraberinde getiriyordu. Karşı grubu suçlama ise sadece Türk katılımcılarda anlamlı bir değerdeydi ki bu katılımcılarda grup kimliğine bağlılık arttıkça affedicilik azalıyordu. Bunların, affediciliğe yönelik teorik ve pratik çıkarımlarına makalede yer verilmektedir.

Anahtar kelimeler: kimlik uyumluluğu, gruplar arası affedicilik, kendi grubunu kayırma, karşı grubu suçlama, grup kimliği, üst kimlik, Kürt Sorunu

Addthis