Diller


Öğrenim Çıktıları

 

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans Programının Amacı

 

Tasarımında disiplinlerarası bir içerik ve uygulamaya yer veren Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans Programı'nın amacı güncel toplumsal uyuşmazlıklarının anlaşılması ve çözümlenmesine olumlu ve yapıcı bir katkıda bulunmaktır. Program mikro ve makro düzeydeki analizleri biraraya getirerek kuram ve uygulama arasında bağ kurar.

 

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans Programının Çıktıları

 

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1.    Eleştirel, analitik ve aksettirici düşünme ve akıl yürütme yetilerini geliştirmek.
 2.    Toplumsal ve ahlaki sorumlulukları profesyonel hayatına yansıtmak.
 3.    Proje ve araştırma çıktılarını yaymada tecrübe ve kendine güven kazanmak.
 4.    Hem kendi başına hem de bir takım üyesi/lideri olarak çok-disiplinli ortamlarda dahil olmak üzere sorumluluk sahibi ve yaratıcı çalışabilmek.
 5.    Sözel, yazılı, görsel ve teknolojik olarak etkin iletişim kurabilmek, İngilizce’de yetkinlik.
 6.    Kendi başına bilgi erişimi ve edinimi yetilerine sahip olmak, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı geliştirmek.

Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 7.    Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanabilmek.
 8.    Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.
 9.    Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.

Uyuşmazlık Analizi ve Çüzümü Yüksek Lisans Programına Özel Çıktılar:

10. Güncel ve geçmişten beri sürmekte olan çatışmazlık durumlarını toplumsal çatışmaların algısal ve kültürel boyutlarına vurgu yaparak incelemek.
11. Çatışmaların temel kaynaklarına ve müzakere, üçüncü taraf müdahalesi, müşterek karar alma, barış inşası, gayri resmi ve vatandaş diplomasisi gibi muhtemel çatışma çözümü metotlarına dair araştırma yapmak.
12. Farklı kimlik grupları, hükümetler, organizasyonlar, sivil toplum örgütleri ve kurumlar içinde veya arasında olabilecek anlaşmazlıklara dair çatışma çözümü süreçleri tasarlayıp uygulamak.
13. Çeşitli formlarda argümanlar geliştirmek, doğru soruları sormak ve bilimsel delilleri kullanabilmek.

 

* Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans programı detaylı çıktıları için tıklayınız.

Addthis